ZARZĄDZENIA

ZARZĄDZENIE NR 2/2004

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika korzystania z komputera oraz cennika na wydruki komputerowe

1. W związku z uruchomieniem pracowni komputerowej wprowadza się „Regulamin korzystania z pracowni komputerowej” (Załącznik nr 1), cennik korzystania z komputera oraz cennik wydruków komputerowych (Załacznik nr 2).

2. Zarządzenie wchodzi z dniem 1 kwietnia 2004 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORSZACH
Obowiązujący od 01.04.2004 r.

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach posiada pracownię komputerową czynną w dni otwarcia placówki od godz. 10:00, w soboty od godz. 9:00.

2. W przypadku dużej liczby chętnych, komputery udostępniane będą użytkownikom z zewnątrz (według listy zapisanych osób) jednorazowo maksymalnie przez jedną godzinę zegarową.

3. Korzystanie z komputerów jest dostępne dla każdego mieszkańca. Osoby niepełnoletnie korzystają pod nadzorem bibliotekarza.

4. Warunkiem korzystania z Pracowni jest wcześniejsze zarezerwowanie czasu pracy u osób opiekujących się pracownią oraz wypełnienie deklaracji użytkownika i wniesienie obowiązującej opłaty, jeżeli takie wymaganie zostało określone Zarządzeniem Dyrektora MGBP.

5. Na czas korzystania z komputera należy u pracownika Czytelni pozostawić dokument tożsamości oraz wpisać swoje nazwisko do zeszytu odwiedzin.

6. Zasady odpłatności za korzystanie z pracowni komputerowej przez użytkowników indywidualnych określa Zarządzenie nr 2/2004 Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach.

7. Korzystanie z własnych dyskietek i CD-romów możliwe jest po zgłoszeniu się do osoby opiekującej się pracownią i sprawdzeniu ich programem antywirusowym.

8. Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany połączeń, konfiguracji oraz dokonywania samodzielnych „napraw” sprzętu i jego demontaż. Zabrania się kopiowania oprogramowania z zasobów pracowni bez zezwolenia osób opiekujących się pracownią.

9. O wszelkich nieprawidłowościach pracy systemu należy natychmiast powiadomić nadzór pracowni. Uszkodzenia sprzętu powstałe z winy użytkownika będą usuwane na koszt sprawcy.

10. Na stanowisku pracy użytkownik ma obowiązek zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu pracy. W szczególności niedopuszczalne jest spożywanie posiłków lub napojów oraz palenie tytoniu.

11. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu BHP oraz, w przypadku wykorzystywania usług internetowych, Regulaminu korzystania z usług sieci Internet.

12. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach ani nadzór pracowni komputerowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont pocztowych przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i plików.

13. Użytkownikom niestosującym się do powyższego regulaminu zostanie odebrane prawo do korzystania z pracowni.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET

1. Używanie sieci jest przywilejem, a nie uprawnieniem; przywilejem, który może być w każdej chwili odebrany za jego nadużywanie. Przykładami takiego nadużywania mogą być:
- umieszczanie w systemie nielegalnych informacji,
- używanie obelżywego lub budzącego inne zastrzeżenia języka w przesyłanych wiadomościach (zarówno publicznych i prywatnych),
- nadawanie wiadomości, które mogą spowodować „przepełnienie” sieci lub w inny sposób zakłócać pracę innych użytkowników.

2. Na czas korzystania z Internetu u pracownika nadzorującego pracownią należy pozostawić dokument tożsamości oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3. Przegrywanie na dyskietki lub CD-romy dozwolone jest tylko po uprzednim zakupieniu ich od bibliotekarza.

4. Korzystanie z własnych dyskietek oraz CD-romów możliwe jest po zgłoszeniu się do osoby opiekującej się pracownią i sprawdzeniu ich programem antywirusowym.
CENNIK OPŁAT
DRUKOWANIE:

- A4 czarno-biały
- A4 druk kolorowy (tekst, małe obrazki)
- A4 druk kolorowy (kolor zajmuje ponad 50% powierzchni arkusza)

KSEROWANIE:

- A4 jednostronnie
- A4 dwustronnie
- A3 jednostronnie
- A3 dwustronnie


0,30 zł
1,00 zł
3,00 zł0,25 zł
0,30 zł
0,40 zł
0,50 zł
Kreator stron www - szybka strona internetowa